Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
• Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al onze overeenkomsten, bestellingen, offertes en alle daaruit voortspruitende leveringen, en verkopen beheerst door de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door ondertekening van de offerte.
• Alle offerten zijn vrijblijvend. De geldigheidsduur overschrijdt in geen geval 30 dagen tenzij duidelijk elders vermeld.
• Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.
• Het toezenden van een offertes is zonder uitvoeringsverbinding. Indien slechts een gedeelte van de in onze offerte voorzien werken wordt besteld, behouden wij het recht deze bestelling te annuleren, ofwel onze prijzen te herzien.

LEVERINGSTERMIJN
• De leveringstermijnen worden slechts bij benadering en zonder verbintenis vermeld en bijgevolg zal iedere ingebrekestelling onder geen enkel voorwendsel aanvaard kunnen worden, noch aanleiding geven tot schadevergoeding of prijsvermindering, welke ook de oorzaken van vertraging of niet-uitvoering zijn.
• Deze worden overeengekomen bij de ondertekening van de offerte. Gevallen van heirkracht zoals stakingen, vorst, noodweer, ingevallen, vertraging van andere vaklui, enz. heffen de overeengekomen termijn van ambtswege op.
• Wij behouden ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot volledige betaling van de factuur. De klant is niettemin verantwoordelijk voor deze goederen en blijft aansprakelijk bij eventuele beschadiging of verlies. Het risico gaat over op het moment van levering.

UITVOERING VAN DE WERKEN
• De klant dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door SamSolutions BV op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van SamSolutions BV te vergoeden.

MEERWERK
• SamSolutions BV is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door SamSolutions BV hetzij op verzoek of last van de opdrachtgever hetzij op last van derden die in naam en voor rekening van de opdrachtgever optreden, of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften boven de in de offerte uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen worden geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in die offerte omschreven werkzaamheden worden gepresteerd.

BETALINGEN
• Alle betalingen geschieden in euro
• Betalingen geschieden contant (zonder korting) bij levering of op rekening BE67 3630 6063 9487 binnen de 15 dagen na facturatiedatum
• Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% met een minimum van 250€. Eveneens zijn vanaf dat ogenblik van rechtswege verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan het wettelijke percentage.
• Indien van toepassing, zal er voor uitvoering van de werken een voorschotfactuur gestuurd worden

GARANTIE
• De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te kijken. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering, conform artikel 1649quater oud B.W. Deze bepaling geldt eveneens op plaatsingen die door SamSolutions BV worden voorzien.
• Klachten dienen, om geldig te zijn, binnen 8 dagen na levering per aangetekend schrijven in ons bezit te zijn. Hierna worden ze niet meer aanvaard. In geval van betwisting is enkel de Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren bevoegd.
• In geval van gegronde klacht wegens zichtbare of onzichtbare gebreken is onze firma slechts gehouden tot het gratis vervangen of herstellen van de als gebrekkig erkende goederen of onderdelen zonder dat de klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding. In geen geval zijn wij verantwoordelijk voor gevolgschade.
• Alle verantwoordelijkheden en garanties van SamSolutions BV vervallen indien andere dan door ons aangestelde personen werken uitvoeren aan verkochte goederen.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.